Movement Nature Ment

Pomo?u tjelesnog pokreta možemo suzbiti štetne navike koje postoje u našoj podsvijesti. Tako se  u živ?anom sustavu pobu?uje  prvotna mudrost koja mu omogu?uje ispravljanje  vlastitog djelovanja. To je proces ponovnog u?enja neuromotornih funkcija odrasle osobe kako bi se ostvario onaj neiskvareni sklad, u?inkovitost i lako?a.
Taj proces nadogradnje ve? postoje?ih navika sam po sebi pomla?uje.  Razna ograni?enja u kretanju, degeneracije i bolovi  uzmi?u pred prirodnim znanjem  o uskla?ivanju pokreta  što nas vodi  putem samorazvoja.

MOVEMENT NATURE MENT, BY RUTHY ALON

Priroda kretanja
Kretanje, suština življenja

Kretanje je odraz ne samo  vašega zdravlja, nego i vaše cjelokupne osobnosti i na?ina kako vidite svoje mjesto u svijetu.
Svjesnost kroz pokret  je metoda kojom vam se vra?a vaše uro?eno pravo da se prirodno kre?ete s lako?om i ugodom. Bez obzira tko ste, u kakvom se stanju nalazite i kakva vam je osobna povijest, uvijek možete nau?iti kako unaprijediti kvalitetu svojeg djelovanja.
Moše Feldenkrais, izraelski doktor fizike,  majstor džuda, ?etrdeset je godina promišljao  metodu kako poboljšati  ljudsko djelovanje. Preko dvadeset godina Ruthy Alon  bila je njegova u?enica i onda nastavila njegovim putem ?iji je cilj dovesti ljude u stanje prirodnog kretanja.
Prirodno kretanje proizlazi iz harmoni?ne uskla?enosti pokreta koje doživljavamo  sigurnim i udobnim.
Prema Feldenkraisovoj metodi Svjesnost kroz pokret, kada nau?ite svoj izvorni na?in kretanja, oslanjate se na vlastitu svjesnost, isklju?ivo ljudsku sposobnost da se zamišljaju najsitnije pojedinosti onoga što ?inimo. Dok se kre?ete, vi slušate ono što se u vama doga?a, promatrate fine promjene koje ozna?avaju velike razlike.  Razvijate osje?aj za ono što je najbolje za vas, u?ite kako sebi postavljati pitanja, a odgovori vam dolaze iz vlastite nutrine.
Kroz jedan autonomni, a ne oponašateljski proces u?enja, tjelesni napor uklju?en u u?enje je minimalan, jer vi zapravo vaše sposobnosti ulažete u poboljšanje kvalitete kretanja. Koristite vlastite osjete kako biste otkrili veze i me?usobne odnose unutar sebe. Istražujete razli?ite neuobi?ajene na?ine i poti?ete svoj živ?ani sustav da poboljša vaše navike.
Vi ste poput djeteta na golemom igralištu punom nepoznatih igara i potaknuti znatiželjom birate za svoje tijelo najprofinjenije igre, te u?ite kako upravljati svojim pokretima.
Istražuju?i razli?ite mogu?nosti vezane uz neku funkciju, novim izborom oboga?ujete svoj jezik pokreta.

OD LEŽANJA DO SJEDENJA
„Spirala odgovor na gravitaciju“

Kako iz leže?eg položaja prelazite u sjede?i? Kako podižete svoju težinu s poda? Kako se nosite s gravitacijom, a da istovremeno to bude udobno i u?inkovito?  Upu?ujemo  vas da tražite najlakši prijelaz, koriste?i se mudroš?u spirale. Najprije u?ite kako postupati sa sobom kao s loptom i istražujete kako se valjati. Dopuštate da vas zamah valjanja postepeno i s lako?om  podiže sa zemlje, a da pritom ne stradava vrat i ne trpe le?a.  Disanje ostaje pravilno.
Kad  jednom prihvatite ideju rotacije i okrenete lice zemlji, te ?askom  prestanete kontrolirati svijet, neprekidna spirala  podi?i ?e vas s lako?om. Podizanje u sjede?i položaj postaje vam lako. Jedino nije lako odbaciti uvjerenje da ustajanje  treba biti teško.  Pomo?u metode Svjesnost kroz pokret možete se vratiti k sebi  i povjerovati u mogu?nost lako?e življenja, prihvatiti da je lako?a ispravna i osjetiti da ono što je ispravno jest i ugodno.

SAVIJTE TIJELO
„Mudrost ravnoteže izme?u  trbuha i le?a“

Taj jednostavan  pokret  približavanja glave koljenima daje vam priliku da otkrijete podjelu rada izme?u vaših le?a i trbuha. Kada odbacite ideju da je rad s tijelom postizanje postavljenih ciljeva-u ovom slu?aju dovo?enje glave do koljena i kada se prestanete odnosite prema pokretu kao da je zapravo rije? o vježbi koju mehani?ki izvodite što više puta možete, tada shvatite klju? funkcioniranja.  Osluškujete odnos izme?u svojih le?a i tla.  Kako na njega utje?e vaše disanje? Koristite se rukama  kako biste uvježbali le?a da se samostalno kre?u, a da pritom ne uzrokuju napetost u trbuhu.
Polako,  malo pomalo, približavate glavu i koljena, a onda ih razmi?ete, a pritom ne žrtvujete osje?aj ugode. U tom podru?ju ugode otkrivate da je mogu?e saviti le?a , a da trbuh ne pati, a možda ?ete saznati  kako  je mogu?e priklju?iti glavu koljenima, a da trbuh ostane mekan i da diše. Mekani i  nesputan trbuh ne zaustavlja unutarnji životni proces i ne smeta radu le?a koja rade bez otpora, a kralježnica se slobodno poravnava  s tlom.
Podizanje glave koljenima  možda doživite kao prirodno klup?anje kojim štitite mekan i ranjiv trbuh i prisno ga zaklanjate, dok vanjskom svijetu izlažete jaka i pouzdana le?a.  Ovo nije rasprava o tome je li ispravan tvrdi ili meki trbuh.  U stalno promjenjivim  životnim okolnostima trebamo mudar trbuh koji zna  kako sudjelovati u naporu kada je potreban  i kako pustiti kada nije potreban.

SIGURNO ISTEZANJE
„Varijacije uvijanja“

Nakon  savijanja, sljede?i dan možete istraživati uvijanje ili istezanje. Leže?i na trbuhu lagano, bez prekidanja pokreta, bez prekida disanja, bez stresa, na?ite vlastiti na?in kako da postepeno  odvojite težinu noge ili ruke od tla i uvijete le?a. Osje?ajte kako pokret te?e od noge prema ruci dok se kroz cijelo tijelo prenosi pokret.  I vaša glava se uklju?uje jer se zaokre?e dok se kralježnica svija. Disanje se uskla?uje s ritmom pokreta. Tim pokretom vaša se le?a uvijaju, ali ne  tako da se skra?uju,  nego produljuju kroz prostor.
Pokušajte istražiti razli?ite kombinacije.
Po?injete koordinirati istovremene  pokrete ruku, nogu i glave.  Po?injete doživljavati jedinstvenog sebe kroz ritmi?ko pulsiranje  pokreta koje je zajedni?ko svim živim stanicama, svemu živome.  Nakon što iskušate pokret nekoliko puta, odmarate se u skladu s prirodnim ritmom,  kada nakon plime aktivnosti slijedi oseka odmora.
Kada organizam prepozna taj pokret i kada on postane jasniji i jednostavniji, možete se po?eti s njom igrati.
Zibanje postaje izvor užitka. Javljaju li  vam le?a da su umorna od zibanja okrenite se na le?a, držite koljeno u rukama, kružite njime kroz zrak i osluškujte dijalog izme?u le?a i tla. Osje?ajte kako krug koji ?inite s koljenom tiska donji dio le?a prema tlu i ocrtava odgovaraju?i krug.  Otkrivajte kako  se svaka promjena u koljenu odražava na na?in  kako organizirate  neki dio le?a.  Možete pokretati koljeno tako da lije?ite le?a,  a umornim i osjetljivim križima dajete  rijetku priliku da se oslone na tlo i potpuno se opuste.  ?ekate da svi dijelovi dobiju poruku kako je ispravno nasloniti se i opustiti se.  Jednostavan na?in da odmorite umorna le?a.

PUZANJE
„Uga?anje le?a prvotnim pokretima“

Bolovi u le?ima jedni su od najuobi?ajenijih pritužbi me?u ljudima. Umjesto da za bolove u le?ima pokušate okriviti gra?u ili držanje, možete otkriti kako se vaša le?a kre?u, kako zapravo djeluju, možete otkriti svoj na?in kretanja.  Jesu li  idealna le?a zakrivljena ili ravna?  Umjesto unaprijed stvorene ideje o tome  koja je stati?ka struktura najbolja za le?a, upitajte se kako vaša le?a funkcioniraju. Pokušaji da se ostvari pravilna  gra?a vode u neprestanu borbu. Gra?a proizlazi iz  na?ina kako se organizmom koristimo i taj na?in kako se sobom koristimo vodi u promjenu nas samih. Možete se kretati, a kroz kretanje ostvariti promjenu i ispraviti i vlastitu gra?u i njezinu u?inkovitost.
Istražujete što vaša le?a mogu u?initi, kako se iz trenutka u trenutak organiziraju  da bi ponovo zadobila svoj oblik. Koliko vješto ponovo poprimaju uspravan oblik. Život se neprestano mijenja. Zdravlje zna?i ovladavanje promjenama.   Osjetite  prebacivanje iz jednog položaja u drugi u trenutku dok savijate donji dio le?a i dok ga ponovo uvijate. Obratite pažnju na me?usobno djelovanje glave i zdjelice i polako nau?ite le?a kako biti mudrija. Želite razviti le?a koja se ne?e  zaglaviti ni u kojem položaju ili kombinaciji položaja. Le?a koja znaju  kako se kretati s osje?ajem ugode kada su i savijena i uvijena.  Le?a koja znaju kako se pomaknuti iz jednog položaja u drugi, koja su uskla?ena i slobodno se i lako kre?u kroz sve zahtjeve koje pred njih postavlja život. Obnavljanje zaboravljenih  me?uodnosa i oblika širi mogu?nost kretanja i približava vas onome što ste po prirodi trebali biti.

KOLJENA U SLUŽBI KRALJEŽNICE
„Valovito kretanje u prvotnom plivanju“

U organskom životu kretanje je kružno ili valovito. Odrastaju?i,  mislimo da je kretanje pravocrtno, negiraju?i tako izražavanje vlastitog tijela i pravo našeg uma da zamišlja cjelokupni ples.
Ugibanje koljena u stranu  vra?a nas u ocean odakle je potekao sav život. Taj pokret nogu je pulsiraju?i udarac u stranu  kod prvotnog plivanja. Sigurno leže?i na tlu, savijenih nogu, eksperimentirajte,  savijajte koljeno i ispružajte dok je okrenuto u stranu.  Pokre?ite se lagano i nježno, osje?aju?i pritom kako usmjeravanje koljena u stranu odgovara okretanju zdjelice, pri ?emu se cijeli prsni koš lagano zakre?e. Kod prvotnog plivanja koordinacija pokreta ima za svrhu unaprijediti organizam u okviru njegovih  funkcija.  Kada pokrenete nogu u skladu s onim  što je prirodni program, shvatite da se koljeno lakše savija dok se kre?ete u istoj ravnini, kad nema zadatak da pri kretanju diže ili nosi težinu. Dižete  teret  tek nakon što  ste savili koljeno. Snažno dizanje izvodi se potiskivanjem stopala  o tlo. Ta potraga za prirodnim smislom  ne oporavlja samo me?usobni odnos le?a i koljena, nego poti?e i funkcionalnu sigurnost. Biti siguran u organskom smislu  zna?i cijeniti osje?aj  ugode.

PUZANJE
„ Osvještavanje podjele rada izme?u vrata i torza“

Ako vam vrat zadaje problema, pristupite mu sa stanovišta podjele rada u pokretu tog primarnog kretanja. Legnite na le?a i pokrenite igru stopalom. Okrenite stopalo u položaj  koji vam daje snagu da se odgurnete naprijed. Osje?ajte kako pritisak stopala prema tlu stvara promjene u cijelom sustavu.  Zdjelica se mora zaokrenuti  kako bi dopustila koljenu  da do?e sa strane i cijela se kralježnica rotira. Uvijanje se penje sve do vrata.  Tijekom tog procesa vrat ostaje pasivan, dok torzo okre?e glavu. Osluškujte interakciju dok potiskujete dlan u tlo.  Kao u po?etku evolucije, dok je ruka služila kao prednja noga, potiskujete tlo planeta, a ono vam  odgovara protusilom (reaktivnom silom) i preko ruke pomi?e le?ne lopatice bliže kralježnici što dovodi do zakretanja le?a  koja kroz taj prijenos okre?u glavu na jednu stranu.
Uzimate u obzir i sve ostale  dijelove tijela koji sudjeluju u zakretanju. Cijeli se organizam obnavlja kada mu dajete priliku da osjeti ono što je izgubio kada je po?eo hodati na dvije noge. Pozivate torzo da tome doprinese i poštedi vrat svakog suvišnog napora.  Organizacija pokreta kod puzanja prisje?a se podjele rada kakva je bila u izvornom planu prirode, kada je torzo obavljao ve?inu teškog rada kod rotacije, a vratu je ostalo da završi kona?no poravnavanje, precizno fokusiraju?i periskop osjetila.

„Pomla?ivanje  pomo?u istraživanja neuobi?ajenih pokreta“
Pove?anjem repertoara kretnji koje vam postaju dostupne proširuje se i vaš životni ushit. Osje?ate se mla?e jer se, njeguju?i temelje vaših pokreta, uklju?ujete u aktivnost koja je povezana s vremenom  vaše mladosti.
Stotine procesa uklju?enih u Svjesnost kroz pokret pružaju vam istinsku priliku da ukinete svoju programiranost i uživate obnovljeni organskim, uvijek novim iskonskim pokretom.