Movement Intelligence / Mudros i umije?e kretanja

bobes for life zagreb 2011Unaprijedite kvalitetu svojeg kretanja kroz programe: 

BFL(Bones for life) / Kosti za život,
BFL(Bones for life) on chairs / Kosti za život-program vježbi na stolicama,
WFL(Walk for life) / Hodaj za život i Mindful eating / Osviješteno jedenje.

  

bfl_2011_8

Skladno držanje tijela i harmoni?no kretanje odraz su našeg zdravlja, naše cjelokupne osobnosti i na?ina kako vidimo svoje mjesto u svijetu.
Bez obzira koliko imate godina, u kakvom se stanju nalazite i kakva vam je osobna povijest, uvijek možete nau?iti kako unaprijediti kvalitetu svojeg kretanja, a time i sveukupnog djelovanja.

Bones for life je jedinstven na?in vježbanja-u?enja usmjeren na uga?anje pokreta?kog sustava. "Uštimano" tijelo snažnije je od tijela ?iji su pojedini dijelovi ?ak i izrazito jaki ili izvježbani dok smo postizanjem dobrog stava tijelu omogu?ili da dobro diše i kvalitetno izvodi svakodnevne aktivnosti: da radi, hoda, tr?i, sjedi, pleše ili vježba - a da pri tom ne ošte?uje zglobove i ne nakuplja bolove.
Optimalno držanje tijela i ekonomi?no kretanje postižu se tako da se reaktivna sila gibanja u?inkovito prenosi kroz tijelo na na?in domino-efekta. To podrazumijeva ujedna?eno raspore?ivanje rada na sve dijelove tijela po dobroj putanji ?ime se sprije?ava nastanak mehani?kog stresa ?ak i na osjetljivim zglobovima.

Program nudi niz prakti?nih vježbi koje se izvode na podu, na stolcima i u stajanju.
Koriste se pomagala: zid kao oslonac, utezi male težine i trake od tkanine.


bfl_2011_6

Povezivanjem tijela (trakama duljine 7m) stvaraju se uvjeti za aktiviranje svih dijelova tijela u harmoni?no koordiniranu izvedbu. Tako integrirani dijelovi tijela tako?er postaju pouzdanom osovinom za izvo?enje razli?itih antigravitacijskih kretnji, poput poskakivanja na petama, tr?anja ili skakanja.
To je razlog zbog kojeg ?ak i osobe s oslabljenim funkcionalnim sposobnostima ponovo i na potpuno siguran na?in uspijevaju iskusiti energi?nija gibanja, ili elasti?na i ritmi?na pulsiranja kroz tijelo, što osigurava ?vrste kosti, podiže vitalnost i poziva na kretanje.

BFL  za djecu i mlade:
Ova radionica posebno je namijenjena dobnoj skupini mladih zbog mogu?nosti preventivnog djelovanja od nastanka bolova, uko?enosti, te kroni?nih smetnji pokreta?kog sustava, osteoporoze kao izrazito javnozdravstvenog problema, pretilosti i sli?nih problema koji se javljaju uslijed nedostatka kretanja.
Program je usmjeren na u?enje kako u?inkovito koristiti svoje tijelo otkrivanjem vlastitih mogu?nosti te širenjem izbora i na?ina djelovanja i opažanja svijeta, što je posebno važno za tjelesno i mentalno zdravlje mladih. Kroz program se tako?er djeluje na ja?anje vitalnosti organizma s obzirom na izazove današnjeg zahtjevnog i u mnogome neprirodnog života (sati i sati provedeni u školskim klupama, za radnim stolom, ispred kompjutora ili TV-a, u automobilu...).

BFL POMAŽE U:

- obnavljanju prirodne inteligencije tijela
- postizanju skladnog držanja tijela
- dobrom kretanju = disanju

- ja?anju kostiju
- reguliranju miši?ne napetosti
- boljoj organizaciji i koordinaciji kretanja
- smanjenju rizika od pada i prijeloma
- oporavku spontane elasti?nosti zglobova
- poboljšanju rada središnjeg živ?anog sustava
- poboljšanju emocionalnog i mentalnog zdravlja
- snižavanju stresa i otpuštanju bolova
- obnavljanju biološkog optimizma

Bones for life on chars / Kosti za život – program vježbi na stolicama
Dinami?ko sjedenje

je program vježbi kojim se obnavlja sposobnost pronalaženja ugodnog i uspravnog na?ina sjedenja i stajanja, kao i promjena položaja - iz stajanja u sjedenje na stolici ili podu i natrag. Program uspostavlja postupan, prirodan i u?inkovit oporavak vitalnosti te ga posebno preporu?ujemo osobama koje provode puno vremena u sjedenju, onima koje imaju poteško?a u posjedanju i ustajanju sa stolice ili poda, kao i osobama kojima je otežano vježbanje na podu.
Suvremena kultura sjedenja na stolicama i foteljama ima dugoro?ne posljedice na život suvremenog ?ovjeka. Iako nas u jednu ruku nas štedi od nekih zahtjevnih pokreta, poput posjedanja na pod i ustajanja, ova životna olakšica u kona?nici ko?i naš anatomski potencijal, oslabljuje kosti i osiromašuje pokretljivost.
Program Dinami?kog sjedenja uvodi polaznike u niz kratkih procesa koji su oblikovani tako da ožive i reorganiziraju uobi?ajeno fiksirano sjedenje ?ime kod polaznika razvijaju ideju dinami?kog karaktera sjedenja. Uvježbava se i skladno namještanje kostiju skeleta u pouzdanu osovinu koja nas drži, te skladno prenošenje sila kroz tijelo. Time se zadovoljava jedan od osnovnih preduvjeta za ja?anje i obnavljanje kostiju.
Ovaj se program sastoji od Osnovnog Bones for life programa nadpunjenog specifi?nim pokretima koji se izvode na stolicama. Osim toga, u nekim procesima se ne koriste stolice, ve? trake od tkanine ili zid kao oslonac.

S obzirom da se u ovom procesu koriste ne samo fizi?ke, ve? i kognitivne i psihi?ke sposobnosti poput vizualizacije i usmjeravanja pažnje, ?ime se pokre?u vrlo suptilni procesi, osobe s invaliditetom se lako uklju?uju u program.

Walk for life  / Hodaj za život

Walk fo life / Hodaj za život je novi program vježbi koji se izvodi kombinirano u prirodi i dvorani. Usmjeren je na oporavak gornjeg dijela le?a ?ija je fleksibilnost narušena ve? samim uobi?ajenim hodanjem na dva oslonca. Program, osim toga, direktno utje?e na osnaživanje balisti?ke snage pokretnja naprijed.
U programu se koriste štapovi za hodanje koji služe kao pomo? u postizanju ravnoteže i koordinacije, ali i kao alat za oživljavanje ruku, posebno njihove prvobitne funkcije prednjih nogu i prenosnika reaktivne sile podloge kroz tijelo. Ovakvim se kretanjem lopatice potiskuju unatrag i pokre?u gornju kralježnicu. Na taj se na?in obnavlja fleksibilnost onog najuko?enijeg dijela kralješnice, te se poboljšava cjelokupna vitalnost organizma. Odguravanjem štapova o pod osnažuje se balisti?ki faktor propulzije i poti?e snažnija mobilizacija.

Mindful eating / Osviješteno jedenje

Voditeljice:
Ingrid Kecerin Kasumagi?, dipl. kineziolog, tel. 091 506 9505
Ivana Vukovi?, bacc.fizioterapije, tel. 092 299 6671