Bones for life/Kosti za život – primijenjeni Feldenkrais
BFL je oblik tjelovježbe kojom se poboljšavaju vještine ekonomi?nog kretanja i optimalnog držanja tijela s naglaskom na revitalizaciju koštanog dijela pokreta?kog sustava.
Uspravni stav, držanje tijela i na?in na koji se njime koristi odre?uje ?ovjeka kao vrstu i njegovo psihofizi?ko zdravlje. S obzirom da na?in pokretanja pojedinca nije definitivno odre?en prilikom ro?enja, ve? se oblikuje vlastitim iskustvom kroz dugogodišnji proces u?enja, mogu?a su odstupanja u efikasnosti izvo?enja funkcija, te stvaranja kompenzatornih navika koje optere?uju pokreta?ki sustav, te ga tijekom vremena oslabljuju i dovode do nastanka povreda i bolova. Budu?i da se velikim dijelom radi o nau?enom ponašanju, podržavaju?im i inteligentnim prirodnim pokretom možemo poboljšati taj aspekt, a time i sve ostale aspekte ljudskog djelovanja.
Gospodin Feldenkrais, doktor fizike, suradnik Frederic Joliot – Curiea na institutu Pasteur, majstor džuda, ?etrdeset je godina promišljao metodu kako poboljšati ljudsko djelovanje i osmislio izniman program vježbi u kojem se putem pokreta, pristupom somatskog u?enja mogu ponovno u?iti neuromotorne funkcije odraslih osoba u cilju nadogradnje ve? postoje?ih naviknutih obrazaca kretanja. Njegovi procesi vježbi temelje se na saznanjima iz evolucije kretanja i društvenog ponašanja, anatomije, biomehanike, neurofiziologije, te na poznavanju psihomotori?kog razvoja djece.

Moshe Feldenkrais je o samoj metodi jednom rekao: "u?it ?ete ljude kako da budu uspravni, oni ?e se svi?ati sami sebi i takvi ?e biti poželjni svuda na svijetu."
"Moje intimno vjerovanje je da kao što anatomija pomaže u spoznaji o tome kako radi naše tijelo, neuroanatomija u razumijevanju nekih psihi?kih aktivnosti, tako i razumijevanje somatskog aspekta omogu?uje da upoznamo sebe još intimnije."

Razvoj metode Bones for life/Kosti za život:
Ruthy Alon sura?ivala je s gospodinom Feldenkraisom više od trideset godina,  samostalno djelovanje zapo?ela je radionicama "Oslobodi svoja le?a" , a ona sama za?etnica je programa
" Conscious eating", "Walk for life" i " Bones for life".
Bones for life/Kosti za život razvio se kao rezultat njezinog dugogodišnjeg iskustva u primjeni Feldenkraisovih postupaka pod nazivom „Movement Nature Ment“,  te stjecanjem iznimno bogatog osobnog iskustva u radu na poboljšanju vlastite fleksibilnosti i postizanju mekih i lijepo oblikovanih pokreta.

Nakon što je deset godina živjela u Africi, snaga i ljepota hoda i držanja tijela tamošnjih vodonoša ju je inspirirala i dodatno usmjerila na prou?avanje karakteristika hoda kao osnovnog obrasca ?ovjekove lokomocije (Human Gait), te utjecaja kvalitete hoda na zdravlje. Znakovito je pritom naglasiti da populacija Afri?kih žena ima nižu gusto?u kostiju, dok je istodobno pojavnost osteoporoze minimalna, samo 2%. Ruthy Alon je detaljno dešifrirala uro?eni?ke obrasce prirodnoga kretanja (hodanje, tr?anje, ?u?anje, penjanje, povla?enje, puzanje, skakanje) i sintetizirala ih u sofisticirani iskustveni model vježbanja koji se lako asimilira u svakodnevne aktivnosti. Istraživanja na tom polju dovela su je do niza spoznaja od kojih je najsnažniji bio pomak fokusa s miši?a i fleksibilnosti na stabilno uga?anje skeleta koji ima snagu da se efikasno opire sili teži i na perfektno nadopunjavanje jednog i drugog koji funkcioniraju u odnosu val/os (valovito gibanje – proporcionalna gipkost/osovinsko – pouzdana organizacija tijela za antigravitacijske kretnje).
Tako je nastao inovativan i revolucionaran program vježbi usmjeren na ja?anje kostiju kroz skladno ugo?en pokreta?ki sustav i prirodni, svrsishodni pokret. Repertoar od 90 procesa ?ini osnovni program kojim se u?e vještine korištenja prirodnih resursa za postizanje balansa i optimalnog kretanja.
Bones for life postaje složena, obuhvatna, suptilna i inovativna metoda senzo-motori?kog somatskog u?enja. Nudi odgovore koji ?esto nadilaze uobi?ajene tradicionalne kineziološke studije, koje opisuju hod i njegove faze oslonca i njihanja, današnje razumijevanje fizikalne medicine, rehabilitacije i sportskog treninga na tom polju. Ona istražuje široku paletu od najsitnijih biomehani?kih detalja koji ?ine taj obrazac do psiho – socio – ekološkog aspekta, i to kako ga tijelo doživljava iznutra i kako kroz njega podižemo svijest o samima sebi. To uklju?uje zanemarena podru?ja: evolucijsku perspektivu prou?avanja funkcioniranja ?ovjeka, koncept homeostaze, te promatranje ?ovjeka kao organizma u kojem je me?uodnos tjelesnog, mentalnog i emocionalnog savršeno recipro?an.
S tog aspekta hodanje kao evolucijski rafinirani prirodni model pokretanja ?ini puno više od njegovog funkcionalnog ishoda. ?ini jedinstven alat za procjenu kvalitete života, te istovremeno prirodni model za vježbanje. Biološki, prema otiscima stopala u Keniji, paleoantropolozi sude da se obrazac hoda kao aktivnost nije mijenjala od prahistorijskog ?ovjeka do danas.
Iako se temelji na svim principima Feldenkraisove metode, zbog niza specifi?nosti i usmjerenja ovaj program izlazi iz certifikacijskog modela Feldenkraisove metode i postaje samostalni certifikacijski program pod nazivom Bones for life/Kosti za život koji se razvija posredovanjem  svjetskog udruženja Movement intelligence, neprofitne organizacije posve?ene spre?avanju osteoporoze. Program uklju?uje i Bones for life/Kosti za život sa stolcima, Mindful eating/Svjesno jedenje, te Walk for life/Hodanje za život – program koji se provodi kombinirano, u dvorani i u prirodi gdje se koriste i štapovi za hodanje, a naglasak je na bu?enju fleksibilnosti prsnog dijela kralješnice koji je ?esto uko?en i time, zbog neravnomjernog protoka sila kroz kralješnicu, uzrokuje bolove u vratnom  i slabinskom dijelu.
Iz Feldenkraisovog udruženja proizašao je i niz drugih metoda koje se temelje na njegovim principima, ali uslijed specifi?nih usmjerenja i novih na?ina kojima se koriste postaju samostalne metode. Takva je npr. Anat Baniel metoda koja je usmjerena na rad s djecom usporenog razvoja i njihovim roditeljima, „Djetetov prostor“ i Chava Shelhav metoda ?iji je fokus na ranom motori?kom razvoju, radu s bebama, malom djecom i njihovim roditeljima.

Ciljevi i primjena:
S obzirom da uspravni stav i hod predstavljaju središte ljudskog iskustva, ciljevi su usmjereni na unapre?enje njihove kvalitete jer o tome ovise i sve ostale djelatnosti koje ?ovjek obavlja, a stoga je i primjena ove metode vrlo široka.
BFL se može koristiti kao samostalni oblik tjelovježbe ili kao podrška drugim kineziološkim, rehabilitacijskim ili sportskim aktivnostima. Za vježbanje nema dobnih ili tjelesnih ograni?enja.
U rekreaciji hod je blagotvoran samo kad je balansiran. Na BFLu se istražuje kakav utjecaj ima hod na zdravlje: na vrat, ramena, kralješnicu, prsna/slabinska le?a..., zašto je na?in hoda toliko važan za zdravlje i otpuštanje kroni?nih bolova, kako hodanje oblikuje tjelesnu ugodu, sigurnost, emocionalnu dobrobit i zadovoljstvo ali i osobnost? U?i se kako ergonomski koristiti svoje tijelo, pronalaze se lakši na?ini kretanja ali i sjedenja i stajanja.
Ova metoda pomaže boljoj organizaciji i koordinaciji pokreta, u smanjenju rizika od pada i prijeloma – obnavlja se sigurnost i orijentacija, kvaliteta ravnoteže i spontana elasti?nost zglobova, regulira se miši?na napetost, stimulira ja?anje kostiju, poboljšava rad središnjeg živ?anog sustava, snižava stres i otpušta bolove, popravlja emocionalno i mentalno zdravlje, obnavlja biološki optimizam i podiže motivaciju.
U kineziterapiji i  fizikalnoj medicini pomaže u prevenciji i kao pomo? rehabilitacijskim postupcima kod:
-osteoporoze, koja je jedna od velikih zdravstvenih problema današnjice
-poreme?aja i kroni?nih koštano-zglobnih bolesti gdje kakvo?a kosti i hrskavice u mnogome ovisi o biomehani?koj ravnoteži skeleta u cjelini
-devijacija kralješnice
-nastanka bolova i uko?enosti
-obnavljanja vještina kretanja nakon operativnih zahvata poput ugra?ivanja umjetnog kuka. Iako BFL nije metoda rehabilitacije, ona u?inkovito može doprinijeti procesu oporavka, posebno kad se kod osobe treba integrirati funkcija hoda
-poteško?a ili ograni?enja pri kretanju uzrokovanih boleš?u ili vrstom posla (frizeri, glazbenici, zubari, plesa?i...)

Edukacijski postupak:
Edukacijski postupak provodi se prema me?unarodnom standardu i sastoji se od 3 stupnja izobrazbe:
1: stupanj: BFL/Kosti za život prakti?ar, podrazumijeva završeni osnovni te?aj,
2. Stupanj: BFL/Kosti za život u?itelj, podrazumijeva završeni napredni te?aj, te?aj iz didaktike i te?aj BFL/Kosti za život sa stolcima,
3. Stupanj: BFL/Kosti za život trener, podrazumijeva završena oba trenerska te?aja.
Nakon svakog završenog dijela izobrazbe polaznicima se dodjeljuje certifikat kojim se potvr?uju ste?ena znanja i kompetencije predvi?ene tim dijelom programa.
Poduka se provodi u vikend radionicama za pojedine dijelove, ili kroz više uzastopnih dana za sve dijelove u nizu.
Poduku provodi certificirani Bones for life/Kosti za život trener.

Tematski sadržaj:
- izgradnja kostiju pritiskom
- uga?anje i sigurnost osjetljivih zglobova (siguran vrat u dinami?kim kretnjama, zaštita slabinskog dijela kralješnice u pokretima, uga?anje kukova, obnavljanje opružne gipkosti koljena, stopala – baza odre?uje strukturu, obnavljanje snage i funkcije ru?nih zglobova, uspravne lopatice, gipka rebra, otpuštanje napetosti u ?eljusti)
- ja?anje antigravitacijske osi
- prijenos i ravnomjerno raspore?ivanje optere?enja u hodu
- evolucijski obrasci samomobilizacije
- oporavak ravnoteže
- disanje i vizualizacija

Ruthy Alon, (ro?ena 1930.), izraelski je viši trener metode kretanja Moshea Feldenkraisa "Svjesnost kroz pokret", za koju kaže kako nije samo u?enje o tjelesnom kretanju, ve? da procesi koje je Feldenkrais uveo dovode do podizanje sveukupne sposobnosti i kreativnosti kod ?ovjeka.

Ona sama za?etnica je programa" Conscious eating", "Walk for life", i " Bones for life".

Samostalno djelovanje zapo?ela je radionicama "Oslobodi svoja le?a" u kojima je primjenjivala Feldenkraisove postupke pod nazivom "Movement nature ment"- DVD je mogu?e kupiti u udruzi Priroda kretanja.

Njezina posve?enost radu i spoznaja da ljudi mogu obnoviti i poboljšati kvalitetu života poboljšanjem kretanja, vodi je do osnivanja programa Bones for life.

U programu primjenjuje principe somatskog u?enja s naglaskom na rad s tijelom u uspravnom položaju, u dinami?kim uvjetima djelovanja sile teže, što ?ini osnovu da se stimulira ja?anje kostiju.

Metoda je 2005. godine predstavljena na konferenciji Udruge za zrakoplovnu i svemirsku medicinu - AsMa ( Aerospace Medical Association) pri NASA-i u Huston-u, te 2007. godine na konferenciji Državne zaklade za osteoporozu - NOF ( National Osteoporosis Foundation ) u Washington-u.

Ruthy Alon osnovala je i Zakladu za svjesno kretanje (Foundation for movement Intelligence)-neprofitnu organizaciju posve?enu sprije?avanju osteoporoze, a u listopadu 2010. predstavlja svoj rad na prvoj internacionalnoj konferenciji-Osteo-Blast, održanoj u Greenfield-u, SAD.

Program Bones for life provodi se u više od 29 zemalja svijeta, a RuthyAlon najbolji je primjer koliko je metoda djelotvorna jer se u svojoj 82. godini života kre?e gipko i elegantno, a i sama kaže da se iz godine u godinu kre?e sve bolje.

Objavila je knjigu "Mindful spontaneity" koja predstavlja prakti?an uvid u njezin rad, ali i veliki doprinos u širenju Feldenkraisove metode. Knjiga je prevedena na osam jezika.

Moshe Feldenkrais ( 1904.-1984. ), izraelski doktor fizike, suradnik Frederic Joliot-Curiea na Institutu Pasteur, majstor džuda, ?etrdeset je godina promišljao metodu kako poboljšati ljudsko djelovanje. Osmislio je 600 osnovnih procesa i oko 1000 varijacija u kojima koristi pokret kao alat za komunikaciju sa središnjim živ?anim sustavom.

Time je otvorio mogu?nost ponovnog u?enja neuromotornih funkcija odrasle osobe, te nadogradnje ve? postoje?ih naviknutih obrazaca kretanja.

U radu koristi specifi?ne strategije koje zasniva na spoznajama iz evolucijske psihologije i evolucije društvenoga ponašanja, prema kojima ljudsko ponašanje nije proizvoljno i slobodno, ve? ga u dobroj mjeri odre?uje evolucija, te na principima somatskog u?enja u kojima se osoba oslanja na vlastita osjetila u otkrivanju veza i me?usobnih odnosa unutar sebe - utjelovljenih pokreta, ?ula, misli i osje?aja. Njegove vježbe temelje se tako?er na saznanjima iz anatomije i biomehanike, neurofiziologije, te poznavanja psihomotori?kog razvoja djece.

Obzirom na svoju u?inkovitost i široku primjenu, metoda se razvila kao edukacijski model - i dobila formu poduka o kretanju.

Svoju prvu knjigu izdaje 1949 - "Body and mature behavior", zatim slijede: "Awerness through movement", " The elusive obvious", " The potent self" i druge.