Iskustva roditelja

Ovo nije bio naš prvi susret sa feldenkraisom. Ali za mene osobno je bio najupe?atljiviji. Zašto? Pa, moj sin, ve? hoda? (feldenkrais je, ina?e, bio ta prekretnica koja nas je nakon motori?kog stagniranja sa tradicionalnim fizio vježbicama dovela do prohodavanja), na prvom satu sa tetom Helen je bio prili?no razigran, hodao je po prostoriji, istraživao, a na njen prvi pokušaj da ga dotakne prili?no jasno dao do znanja da to ne želi. "Ok, ništa od ovoga“, pomislila sam, a ve? druga misao mi je bila "kako da ga natjeram"... i tu se dogodila ta ?arolija. ?arolija mog u?enja. Naime, ja jesam pro?itala knjigu od Anat Baniel, ali jedno je teorija, a drugo kada iskusite to u praksi sa izvrsnim prakti?arem. Kako iz "ni?ega dobiti nešto" (tako sam ja to tada gledala i nazvala) a zapravo se radi o tome da poštujemo dijete gdje ono trenutno jeste, da usporimo, da ga oslušnemo, da se povežemo sa njim. I tu je ta ?arolija "neprisile", ne „kako da ga natjeram", ve? "kako da se povežem i krenem od onog gdje dijete jest i što ono može". I onda se dogodi ?udo, ali stvarno ?udo, da iz onog po?etnog odbijanja naša teta Helen je našla na?in kako da mu ipak pri?e i moje ono po?etno "ok, ništa od ovoga" je ispalo "puno od ovoga". Divno je bilo promatrati kako ona uspostavjlja odnos sa mojim sinom ali i kako mene vodi da smanjim tu napetost „htjenja“, napetost „joj on sad mora ovo“, napetost „joj ja sad ho?u da on ono..“. A tu napetost dijete i te kako osjeti a kod mog sina ona rezultira još ve?im odbijanjem i otporom. Da razumijem sve što je Helen (ali i raniji prakti?ari) radila sa mojim sinom puno su mi pomogle grupne feldenkrais lekcije na koje sam išla kod Ingrid. Neprocjenjivo je na svom tijelu osjetiti mo? usporavanja, osvještavanja, gdje nakon samo jednog sata (jedne lekcije) idete doma potpuno nove posture a rezultat osjetite u svom kretanju i danima nakon. I nije to samo primjenjivo na motoriku, ve? u svim aspektima našeg „rada“ sa djetetom, pa života zapravo.

I ne samo da sam ja u susretu sa tetom Helen puuuuno nau?ila. Ve? rezultati na mom sinu su bili odmah vidljivi. Hod, koji je do tada bio veliki napor za njega, je postao stabilniji, sigurniji, manje se mu?io, njegove kretnje puno laganije, s manje napora a rezultat su bile duže šetnje jer se nije zamarao. Nakon samo dva dana rada sa feldenkrais prakti?arom. Netko da je gledao sa strane bi rekao "pa oni ništa ne rade". Da, tako izgleda feldenkrais lekcija.

Nataša T.

Najve?i dobitak, što ga uop?e nisam niti o?ekivala kod k?erke je, da je nakon otprilike 8-10 lekcija Feldenkraisa ona po?ela jesti (na usta)!!!! Naravno, tu su i druge prilagodbe oko njene prehrane, da joj probava stvara malo manje bolova i poteško?a nego prije, ali nau?iti je, da jezikom gura hranu unutra i otvara usta, to je ne možeš nau?iti. I da prvi put u životu jede s užitkom, da otvara usta i zapla?e ako hranu na tren sakriješ... i ina?e ona je postala jako pažljiva i poslušna i puno više razumije što joj se govori i po?ela je nešto o?ekivati, razumijevati da ako joj se kaže da ?e se nešto dogoditi, recimo, da ?e netko do?i, da idemo van, da ide jesti, da se ide kupati, itd... i po?ela se igrati na podu, na boku s igra?kama i s ljudima, ....prije ju nije ništa zanimalo.

Kristina (Slovenija)

-Sama radionica je bila vrlo inspirativna za mene kao roditelja. Iako od ranije imam iskustva u osobnom prakticiranju Feldenkrais metode odnosno lekcija, ova radionica pružila mi je nova saznanja i iskustva u vrlo nježnom i suptilnom na?inu rada kroz primjenu funkcionalne integracije. Posebno mi se svidjela potpuna prisutnost terapeuta u slije?enju djetetovih potreba i interesa na vrlo prirodan i nenasilan na?in.
Kao roditelj ?etiri i polgodišnjeg dje?aka s poreme?ajem iz autisti?nog spektra zamijetila sam za vrijeme i nakon tretmana snižavanje napetosti djeteta, smanjivanje broja ponavljaju?ih prisilnih radnji tzv. stereotipija odnosno smirivanje op?enito. Po tretmanu je zaspao, što se u dnevnom ritmu ina?e gotovo nikada ne doga?a.
Ukazalo mi se na probleme koje dijete ima u korištenju tijela i ponudilo metode koje možemo primjenjivati kasnije i sami kao roditelji.
Maja

 -Upoznali smo na?in rada ABM prakti?ara  te stekli  prakti?no iskustvo temeljeno na Feldenkraisovim na?elima koje možemo primijeniti u radu s djetetom.
Anita

-Sudjelovanje na Feldenkrais/ABM radionici mi je bilo jako korisno.
Na jednostavan na?in je objašnjeno s kojim se sve izazovima suo?avaju djeca u svom razvoju te što im je sve potrebno da bi prošli put od ideje pa sve do uspješne realizacije. Na?in na koji je osmišljena i vo?ena radionica je bio jako dobar. Povezivan je teorijski i prakti?ni dio, a individualni rad s djecom je to uspješno upotpunio.
Ovu radionicu preporu?ila bi i roditeljima i osobama koje se profesionalno bave djecom.
Majka L.G.


...najbolji pokazatelj mi je bio sin koji je s veseljem išao u Šestine i ništa mu nije bilo teško. Voditeljice radionice su bile super što se najbolje vidjelo u radu s djecom. Na djetetu sam vidjela pozitivne promjene u njegovoj stabilnosti i ve?oj sigurnosti u njegovom tijelu.
Moram priznati da je i meni vježbanje, odnosno u?enje uveliko pomoglo u shva?anju nekih
osnovnih na?ela ABM metode i toga bi trebalo biti što više.....
Nikolina

-Radionica mi je pomogla da shvatim da nema motori?ki ispravnog i neispravnog, te da se do cilja (ustajanje, kle?anje, hodanje) može sti?i razli?itim putevima. To mi je isto tako otvorilo o?i i za spoznaju da se kroz cijeli život može i?i razli?itim putevima.
Suzana Szabo

...ne želim preferirati ni definirati, ipak, možda ?e  nekome naše iskustvo koristiti.
Ukratko; Prolaskom kroz seminar i kroz rad terapeuta s našom Sarom uvelike nam se promijenio pogled na na?in kako možemo pomo?i svom djetetu. Tijekom tih 5 dana, gledaju?i dijete koje je povu?eno u svoj svijet kako odjednom otpuže od svoje mame jer se tamo malo dalje nalazi nešto zanimljivije ili kada nakon dva mjeseca kona?no pojede normalan obrok, izmami širok osmjeh na lice!
Ali, pojavljuje se pitanje; Što sad kada je seminar završio?!
Ovo nam je bio samo mali uvod u što bi moglo biti dalje.
Marija